งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รายละเอียดกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ซึ่งเปิดสอบออนไลน์ ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2558

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รายละเอียดกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ซึ่งเปิดสอบออนไลน์ ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2558

กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) สำหรับรายละเอียด กรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ดูรายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง จึงประกาศรับสมัครสอบ แข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน กรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ

- กรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ พื้นที่ทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาโท)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ วุฒิปริญญาโท
- ผู้สมัครสอบ ต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
- ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ วุฒิปริญญาตรี
- ผู้สมัครสอบ ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
- ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

- กรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุและแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้สมัครสอบ ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
- ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ
ผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ ตามประกาศกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ

การสมัครสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) สามารถสมัครสอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองที่ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2558" ตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบกรมการปกครอง

ให้ผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ นำแบบฟอร์มการสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้ผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

การประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง

กรมการปกครอง กำหนดการประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ กรมการปกครอง จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์กรมการปกครอง หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หากกรมการปกครอง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีที่หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ"

สำหรับผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ ปลัดอำเภอ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
30 เม.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รายละเอียดกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอ ซึ่งเปิดสอบออนไลน์ ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2558
  1. กรมการปกครอง ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

    กรมการปกครอง ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

  2. ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) [กำหนดสอบปลัดอำเภอ 9 พ.ค. 2558]

    ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) [กำหนดสอบปลัดอำเภอ 9 พ.ค. 2558]

ป้ายกำกับ

ปลัดอำเภอกรมการปกครอง เปิดสอบ ปลัดอำเภอสมัครสอบ ปลัดอำเภอสอบ ปลัดอำเภอเปิดสอบ ปลัดอำเภอกรมการปกครอง


ตำแน่งงานล่าสุด