งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รวม 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ทั่วไป)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา รับสมัครวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. รายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ กรมชลประทาน ดังนี้

ตำแหน่งงานกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนอัตราว่าง 18 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบ ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดและ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสต์กายภาพ และ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

6. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ กรมชลประทาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมชลประทาน สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชบประทาน"

ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท(อัตราเดียวทั่วประเทศ) โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ผู้สมัครสอบ สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน"
     
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมชลประทาน กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th และ http://job.rid.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน"

รายละเอียดประกาศกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
15 มิ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รวม 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ทั่วไป)
  1. กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการกรมชลประทาน (ระดับปฏิบัติการ)

    กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ของกรมชลประทาน กำหนดสอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2559

ป้ายกำกับ

งานราชการที่เิปิดสอบงานราชการ เปิดสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบกรมชลประทานหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด