งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในกรมหลวงชนบท ประจำปี 2559

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในกรมหลวงชนบท
 
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในกรมหลวงชนบท ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม 2559

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ดังนี้

ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง 
  • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 8 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 8 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัคร)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมทางหลวงชนบท สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ http://drr.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ" 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมทางหลวงชนบท กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับราชการกรมทางหลวงชนบท ให้ผู้สมัครสอบทราบ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท http://job.drr.go.th หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ"

รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
11 ก.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมทางหลวงชนบทเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด