งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ถึง 23 ม.ค. 2558

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ โดยรับสมัครสอบ เข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ถึง 23 ม.ค. 2558
ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ ปี 2558 ตามประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใต สมัครสอบ กรมธนารักษ์ สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และ/หรืออัตราว่างที่ กรมธนารักษ์ จะบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวนที่ กรมธนารักษ์ จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. ประกาศกำหนด
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธนารักษ์
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมธนารักษ์ 
ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาโดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว

2. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
จำนวนที่ กรมธนารักษ์ จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. ประกาศกำหนด
ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมธนารักษ์ 
ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้ง โดยผู้สมัครสอบ กรมธนารักษ์ ในตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

การสมัครสอบ กรมธนารักษ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การสมัครสอบ กรมธนารักษ์ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ทำการชำระค่าธรรเนียมการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท เรียบร้อยแล้ว การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบ จะได้รับเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับที่ของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์ และในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ในหัวข้อ "ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ" 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ กรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
23 ม.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ถึง 23 ม.ค. 2558
  1. กรมธนารักษ์ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

    กรมธนารักษ์ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  2. กรมธนารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

    กรมธนารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมธนารักษ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ

กรมธนารักษ์ เปิดสอบ 2558​กรมธนารักษ์เปิดสอบเปิดรับสมัครสอบเปิดสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด