งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมศิลปากร เปิดสอบ งานราชการ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมศิลปากร เปิดสอบ ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต รวม 7 ตำแหน่ง กรมศิลปากร เปิดสอบ ตั้งแต่ 16 ก.พ. - 10 มี.ค. 558

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมศิลปากร เปิดสอบ ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต รวม 7 ตำแหน่ง กรมศิลปากร เปิดสอบ ตั้งแต่ 16 ก.พ. - 10 มี.ค. 558

กรมศิลปากร เปิดสอบงานราชการ ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดกรมศิลปากร สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กรมศิลปากร สามารถดูรายละเอียด กรมศิลปากร เปิดสอบงานราชการ อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบจะได้รับ อัตราว่างที่กรมศิลปากรจะบรรจุแต่งตั้ง สถานที่ปฏิบัติงาน และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ตำแหน่งาน กรมศิลปากร เปิดสอบ

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (ด้านแผนงานและการติดตาม)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

3. ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เป็นต้น และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.

5. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.

6. ตำแหน่งนายช่างโยธปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ กรมศิลปากร ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้มีวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.

การรับสมัครสอบ กรมศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมศิลปากร สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558" เมื่อสมัครสอบ กรมศิลปากร เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบ กรมศิลปากร จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์กรมศิลปากร หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หรือติดตามได้ทาง facebook fanpage ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หาก กรมศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันที

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ กรมศิลปากร ตามตำแหน่งงานราชการที่กรมศิลปากร เปิดสอบงานราชการ สามารถดูรายละเอียดดประกาศรับสมัครสอบทั้งหมด ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
20 มี.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมศิลปากร เปิดสอบกรมศิลปากรงานราชการที่เปิดสอบรับสมัครสอบเปิดสอบเปิดสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด