งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ เพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [เปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 58]


 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ เพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [เปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 58]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้มีประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงประกาศรับสมัครงานราชการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดสอบ

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- อัตราว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาการจ้าง
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันจ้าง 30 กันยายน 2559 โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี (หากการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านคงมีการต่อระยะเวลาการจ้างเรื่อย ๆ แต่ไม่เกินครั้งละ 4 ปี)
- ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือเปลี่ยนแปลงตามติคณะรัฐมนตรี
- สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

การรับสมัครงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครงาน ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ผู้สมัครงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
14 ก.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด