งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา

รมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
 
กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ เป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กรมหม่อนไหม ส่วนกลาง สมัครสอบได้ด้วยตนเอง 1 - 5 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกรมหม่อนไหม ส่วนกลาง รายละเอียด กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
อัตรค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตรค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
ได้รับคุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม อาคาร 2 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 ภายในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมหม่อนไหมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานบริหารกลาง กรมหม่อนไหม และทางเว็บไซต์ www.qsds.go.th

รายละเอียด กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ เพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
10 ส.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมหม่อนไหมเปิดสอบรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด