งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ 20 เม.ย. ถึง 12 พ.ค. 58

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ 20 เม.ย. ถึง 12 พ.ค. 58

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำหรับรายละเอียด กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เปิดสอบงานราชการ เพิ่มเติม เช่น อัตราว่างที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จะบรรจุแต่งตั้ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบงานราชการ อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะได้รับ สามารถดูได้จากรายละเอียด กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยสรุปได้ดังนี้

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เปิดรับสมัครงาน

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จะได้รับในอัตรา 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงพลังงานจะกำหนด
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จะบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1 ตำแหน่ง บรรจุในสังกัดสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

1. ผู้สมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. ผู้สมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบผ่าน ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิธีการสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สามารถติดต่อขอใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ผู้สมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อผู้สมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ที่แสดงว่าผู้สมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และทางเว็บไซต์ http://www.dmf.go.th หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้หาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ หรือสามารถติดตามได้ที่หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ"

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
22 พ.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ 20 เม.ย. ถึง 12 พ.ค. 58
  1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ [กำหนดสอบ 6 มิ.ย. 2558]

    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ งานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรจุสังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สอบ 6 มิถุนายน 2558

  2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ป้ายกำกับ

กระทรวงพลังงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติงานราชการที่เปิดสอบหางานเปิดสอบงานราชการรับสมัครงานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด