งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.)

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สมัครสอบได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ www.dpt.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" (ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 230 บาท)

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบจากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ที่ปิดประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และถนนพระราม 9 และทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://job.dpt.go.th หรือ www.dpt.go.th หัวข้อ "รายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ"

รายละเอียด กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ดังนี้
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
27 มิ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
  1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

  3. กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

    กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบถึง 20 มิ.ย. 2559

ป้ายกำกับ

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด