งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559


 
กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559

กองทัพบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ที่จะเขารับราชการเป็นสิบตรีประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า และ เปิดรับสมัครสอบ เป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการเหล่าทหารราบ โดยทั้งสองหลักสูตรจะทําการฝึก และศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นําหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรูทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก

บุคคลที่มีสิทธิ สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559

1. บุคคลพลเรือน
2. ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3. ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
5. ทหารกองหนุน(ทหารเกณฑ์) ที่เคยเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
1. บุคคลพลเรือน
- ผู้สมัครสอบ เป็นทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.2541) ไม่รับสมัครผู้มีอายุ 21 ปีบริบุรณ์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2559 (คนเกิดปี พ.ศ. 2537) เว้นแต่ผู้จบหลักสูตร รด.ปี 3 สำหรับผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (แบบ สด.43) 
- ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2541) สำหรับการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) 
2. ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2535) 
3. ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และหทารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ. 2535)
4. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2535) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร

หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
1. ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย. 58 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2535)
2. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2535) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
3. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2535)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559

- ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นชายโสด
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิไช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- ผู้สมัครสอบต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ผู้สมัครสอบต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
***  สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ผู้สนใจสมัครสอบดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศท้ายนี้


วิธีการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559

1. ผู้สมัครสอบ ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครพร้อมอัพโหลดรูปภาพ และวุฒิการศึกษา เพื่อเป็นไฟล์ข้อมูล ไฟล์รูปภาพในการกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์  http//www.atc-rta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
3. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องก่อนยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครสอบยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ หากต้องการแก้ไขในภายหลังให้ผู้สมัครสอบติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทำการแก้ไขเท่านั้น 
4. ภายหลังการสมัครสอบเสร็จสิ้น ผู้สมัครสอบจะต้องพิมพ์ใบสมัครสอบ และใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินตรงตามใบชำระเงิน ซึ่งปรากฎ ได้แก่ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตามอัตราที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดไว้

กองทัพกบก กำหนดการสอบภาควิชาการ

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา สำหรับบุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา สำหรับทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพบก และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก

สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบ ได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศ
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

นักเรียนนายสิบทหารบก สอบ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบเปิดสอบ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เปิดสอบ นักเรียนนายสิบทหารบกกองทัพบก


ตำแน่งงานล่าสุด