งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรี และยศจ่าอากาศตรี) รวม 523 อัตรา


 
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2559

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงานกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

- กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่ที่เรืออากาศตรี) จำนวน 64 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กองทัพอากาศประกาศกำหนด
- กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 459 อัตรา โดยผู้สมัครสอบเป็นผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กองทัพอากาศประกาศกำหนด ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 18 อัตรา
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 300 อัตรา
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 59 อัตรา
4. ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th, https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ www.person.rtaf.mi.th สมัครสอบได้ตั้งแต่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการจะประกาศกำหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบให้ผู้สมัครสอบทราบในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์กองทัพอากาศ http://job.rtaf.mi.th, https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้หากกองทัพอากาศประกาศรายชื่อสอบแล้วจะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์แห่งนี้หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานราชการ"

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบงานราชการในสังกัดกองทัพอากาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
- ประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
25 มี.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบ จ่าอากาศตรี เปิดสอบ เรืออากาศตรี สอบ ทหารชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด