งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บุคคลเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มี.ค. 58

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บุคคลเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บุคคลเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2558 รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ตามประกาศคณะกรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กองทัพอากาศ สามารถดูรายละเอียด กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน ได้ดังนี้

ด้วยกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ โดยเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 621 อัตรา รายละเอียด กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

1. กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 47 อัตรา
โดยผู้สมัครสอบ กองทัพอากาศต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    4 อัตรา
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 43 อัตรา

2. กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๕๗๔ อัตรา 
โดยผู้สมัครสอบ กองทัพอากาศ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีตามผนวก ข – 1 และผนวก ข – 2 ดังนี้
- รับสมัครสอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2 อัตรา
- รับสมัครสอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 344 อัตรา
- รับสมัครสอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 228 อัตรา

3. ตำแหน่งที่บรรจุ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน ต้องอยู่รับราชการที่หน่วยบรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิขอย้ายได้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กองทัพอากาศ

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือสถานศึกษาที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ ต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕, หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่สํานักงาน ก.พ.แก้ไขเพิ่มเติม หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ยกเว้นรหัสตําแหน่ง ๑๐๙๓, ๑๑๑๑ และ ๑๑๕๓ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๘๐
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
3. สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตาม ข้อ 1 หรือ 2 ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบดำเนินการประสานกับสถานศึกษา เพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสุตรการศึกษาที่สำเร็จมาว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ โดยนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
4. ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2558 คุณวุฒิปริญญา ใช้ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า "โดยอนุมัติสภาขของสถาบัน" พร้อม Transcript และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน โดยระบุวันสำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจลงนาม

การสมัครสอบ กองทัพอากาศ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กองทัพอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th, http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชม. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสอบ กองทัพอากาศ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ กองทัพอากาศ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ เพิ่มเติมได้ที่นี่
- ประกาศรับสมัครงาน
- ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข – และผนวก ข-2
ภาคผนวก ค-1 , ผนวก ค-2 , ผนวก ง , ผนวก จ, ผนวก ฉ , ผนวก ช , ผนวก ซ และผนวก ฌ
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

จ่าอากาศตรีเรืออากาศตรีหางานทหารกองทัพอากาศเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด