งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

​การประปานครหลวง (กปน.) รับสมัครงาน การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การประปานครหลวง 25 ธ.ค. ถึง 13 ม.ค. 2558

การประปานครหลวง (กปน.) รับสมัครงาน การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปานครหลวง ในระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 13 ม.ค. 2558 

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน การประปานครหลวง เรื่อง เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง สำหรับผู้สนใจสมัครงาน การประปานครหลวง สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่าง อัตราเงินเดิน คุณสมบัติผู้สมัครงาน การประปานครหลวง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ โดยจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศกำหนด เพื่อรองรับการสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) จำนวนทั้งสิ้น 126 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.)  ดังนี้

1. การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 84 อัตรา

1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 50 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา

1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 20 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม วัดคุม หรือระบบเครื่องมือวัด

1.3 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.4 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ หรือแหล่งน้ำ

1.5 วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือไฟฟ้าสื่อสาร

1.6 วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หมายเหตุ
ผู้สมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.) ในคุณวุฒิ วศ.ม. ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ วศ.บ. สาขาเดียวกับคุณวุฒิ วศ.ม.

ผู้สมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.)  ในตำแหน่งวิศวกรสาขาที่สภาวิศวกรกำหนดเป็นสาขาวิศวกรรมควบคุม จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครสอบ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. แทนได้ และจะต้องนำใบ ก.ว. มายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ การประปานครหลวง (กปน.)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น การประปานครหลวง (กปน.) จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.)  ที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

2. การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา นักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.)  ที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

3. การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 28 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการบัญชี

4. การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา
-คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, Open Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5 การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ กปน. (หากมีความรู้ความสามารถด้าน Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

6 การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากสามารถใช้งานโปรแกรม SAP: Material Management Module จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

8. การประปานครหลวง (กปน.)  เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรืปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

วิธีสมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.)

ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน Website http://job.mwa.co.th  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 ( ทุกวัน )

ผู้สมัครสอบ การประปานครหลวง (กปน.) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 170 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท  ภายในวันที่ 14 มกราคม 2558 ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

การประปานครหลวง (กปน.)  กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

การประปานครหลวง (กปน.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบให้ทราบในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ที่เว็บไซต์รับสมัครงาน การประปานครหลวง (กปน.) http://job.mwa.co.th

ทั้งนี้ การประปานครหลวง (กปน.)  จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมพาพันธ์ 2558 โดยสถานที่สอบ การประปานครหลวง (กปน.)  จะแจ้งให้ทราบในวันเดียวกับการประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน ​การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2558 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดประกาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบแต่ละวิชา สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
30 ม.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบ การประปา เปิดสอบการประปา เปิดรับสมัครสอบการประปา รับสมัครงานการประปานครหลวงรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด