งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 17 คุณวุฒิ 95 อัตรา


 
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 17 คุณวุฒิ 95 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 17 คุณวุฒิ เพื่อสอบคัดเลือกรายละเอียด การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบ ดังนี้

การรับสมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้สนใจ สมัครสอบ การไฟฟ้านครหลวง สามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัครสอบถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
(ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ)

กำหนดการดำเนินการสอบ ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ
  • วันที่ 23 หรือ 24 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการสอบข้อเขียน
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ประกาศผลสอบข้อเขียน
  • วันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ตรวจหลักฐานเอกสารผู้เข้าสอบ/ตรวจประวัติอาชญากรรม
คุณวุฒิที่การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ
1. ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 17 อัตรา
3. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา
4. ปริญญาตรี ทางการเลขานุการ หรือทางการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
5. ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6. ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
8. ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
9. ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
10. ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
11. ปริญญาตรี ทางการบัญชี จำนวน 8 อัตรา
12. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา
13. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจำนวน 11 อัตรา
14. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจำนวน 9 อัตรา
15. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางพาณิชยกรรม 23 อัตรา
16. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบโดยทั่วไป
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี (ยกเว้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อายุไม่เกิน 28 ปี)
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
- ผู้สมัครสอบต้องมีผลทดสอบ Toeic ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
** กรณีคุณวุฒิต่างประเทศ ต้องได้รับการพิจารณารับรองโดยสำนักงาน ก.พ. แล้ว และผู้สมัครมีคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศสามารถเทียบคุณวุฒิได้ที่ สำนนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)

รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
15 ก.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 17 คุณวุฒิ 95 อัตรา
  1. การไฟฟ้านครหลวง ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

    การไฟฟ้านครหลวง ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดตรวจสอบหลักฐานในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กำหนดสอบสัมภาษณ์และประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 2 กันยายน 2559

  2. การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 17 คุณวุฒิ 95 อัตรา

    การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 17 คุณวุฒิ 95 อัตรา

ป้ายกำกับ

พนักงานการไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด