งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ในสังกัดไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 52 อัตรา


 
ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนชำนาญ ตำแหน่งพนักงานขับเรือ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ผู้สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดูรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้


ตามประกาศรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งคนชำนาญ ตำแหน่งพนักงานขับเรือ รวมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน 52 อัตรา เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นการประจำพื้นที่ที่กำหนด โดยผู้สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน

-  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
-  ตำแหน่งพนักงานขับรถ
-  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
-  ตำแหน่งคนชำนาญ
-  ตำแหน่งพนักงานขับเรือ
 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

- ผู้สมัครงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศรับสมัครงานนี้
- ผู้สมัครงาน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่ถึงระดับ ปวช.
- ผู้สมัครงานต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นในใบสมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด

การรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้สนใจสมัครงาน สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงาน (รหัสเดียว) เท่านั้น สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

สถานที่รับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ภาคกลาง
- สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (ห้อง 172 อาคาร ท. 100)

ภาคเหนือ
- เหมืองแม่เมาะ กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ตึกขาว อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (ห้องประชุม 2 อาคารที่ทำการเขื่อนอุบลรัตน์)

ภาคใต้
- เขื่อนรัชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (ห้องตาปี อาคารสโมสร)
- โรงไฟฟ้าภาคใต้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ห้องอันดามัน 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้)

การประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทราบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ สถานที่รับสมัครงาน และทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) www.egat.co.th

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดังนี้
-  ประกาศรับสมัครงาน
-  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
-  ตำแหน่งพนักงานขับรถ
-  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
-  ตำแหน่งคนชำนาญ
-  ตำแหน่งพนักงานขับเรือ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
22 ต.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สมัครงาน การไฟฟ้า กฟผ เปิดรับสมัครงาน การไฟฟ้า เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ


ตำแน่งงานล่าสุด