งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ รวม 94 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ รวม 94 อัตรา
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ รวม 94 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ณ สถานที่รับสมัครสอบแต่ละภาค

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. มีความประสงค์จะรับสมัครงาน โดยรับสมัครสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ จำนวน 94 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนด รายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ผู้สมัครงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
 • ผู้สมัครงานต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ผู้สมัครงานต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึงระดับ ปวช.
 • ผู้สมัครงานต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด
2. การรับสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสมัครงาน กฟผ. ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงาน (รหัสเดียว) เท่านั้น เปิดรับสมัครงานระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

สถานที่รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กฟผ. ภาคกลาง สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (ห้อง 172 อาคาร ท. 100)
 • กฟผ. ภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ตึกขาว อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ)
 • กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร ท. 113)
 • กฟผ. ภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ห้องชลาทัศน์ ชั้น 2 อาคารอิงชล)
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการดสอบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สถานที่รับสมัครสอบ และทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย www.egat.co.th และกำหนดทดสอบข้อเขียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ดังนี้
- ดาวน์โหลดประกาศ กฟผ. เปิดรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
26 ก.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ รวม 94 อัตรา
 1. ประกาศผลสอบข้อเขียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศผลสอบข้อเขียน และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ กฟผ. กำหนดสอบวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ป้ายกำกับ

กฟผ เปิดสอบ กฟผ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ตำแน่งงานล่าสุด