งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

​บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รวม 63 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รวม 63 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รวม 63 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต www.cattelecom.com เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10-25 ตุลาคม 2559

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดาวน์โหลด พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2559) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในสังกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 63 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป/นักบริหารงานพาณิชย์
2. ตำแหน่งวิศวกร
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
4. ตำแหน่งพนักงานโปรกรมคอมพิวเตอร์
5. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม
6. ตำแหน่งช่าง
7. ตำแหน่งพนักงานธุรการ/พนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด โทรศัพท์ 021043481 หรือทางรายละเอียดเว็บไซต์บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด www.cattelecom.com
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.cattelecom.com เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10-25 ตุลาคม 2559 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสถานที่สอบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด www.cattelecom.com

รายละเอียดประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครงาน เพิ่มเติม
คลิกที่นี่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) รวม 63 อัตรา
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
1 พ.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด1รับสมัครสอบเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด