งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 192 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบนักเรียนการไปรษณีย์รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณวุฒิผู้สมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบเป็นผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
2. ผู้สมัครสอบมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 เทอม)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. มีสัญชาติไทย
2. ถ้าเพศชาย ต้องพ้นจากการรับราชการทหารประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ (เกิดระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 2534 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2542)
และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครสอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบเป็นนักเรียนไปรษณีย์ สามารถสมัครสอบได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง(ในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์) ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2559

กำหนดการอื่น ๆ 
- วันที่ 20 พ.ค. 2559 กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เลขประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
- วันที่ 19 มิ.ย. 2559 กำหนดวันสอบคัดเลือกข้อเขียน
- วันที่ 15 ก.ค. 2559 ประกาศผลการสอบข้อเขียน
ผู้สนใจสมัครสอบติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.co.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
20 พ.ค. 2559

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
15 ก.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นักเรียนไปรษณีย์ เปิดสอบ นักเรียนไปรษณีย์ สอบนักเรียนไปรษณีย์


ตำแน่งงานล่าสุด