งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สมัครสอบ ครูผู้ช่วย ​กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ ครูผู้ช่วย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสอบเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร และอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับ

- ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย

1. ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 80 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย เคมี ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี จำนวน 10 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย ชีววิทยา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 20 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 55 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 55 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย ดนตรีไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 5 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 25 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย แนะแนว ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 15 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติ/วุฒิการศึกษาของ ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

- ผู้สมัครสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษษ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร และมีคุณวุฒิปริญญาร่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือ 25 พฤษภาคม 2558
- ผู้สมัครสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีะครูต้องมอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
- พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

วิธีการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ได้ทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร www.teacherbkk.com หัวข้อ "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558"

เมื่อผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ ไปชำระเนได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารอีก 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ)

ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com พร้อมติดรูปถ่ายห้เรียบร้อย

ผู้สมัครสอบที่ไม่มีรายชื่อให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทร. 024376631-5 ต่อ 3444-5 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นได้สละสิทธิในการสอบครั้งนี้

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องแล้ว โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถาที่สอบทาเว็บไซต์ www.teacherbkk.com ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 

กำหนดการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ดำเนินการสอบ ภาค ก
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ดำเนินการสอบวิชาความรอบรู้ และวิชาความสามารถทั่วไป
ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 15.00 น. ดำเนินการสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ดำเนินการสอบภาค ข
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. ดำเนินการสอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษษ
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. ดำเนินการสอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
             เวลา 15.10 - 15.30 น. ดำเนินการสอบ ภาค ค 1 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์


สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดสอบครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558 ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้สนใจสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
9 มิ.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบ ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานครกทม เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กทมเปิดสอบ ครูผู้ช่วยสอบครูผู้ช่วย


ตำแน่งงานล่าสุด