งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ (รับสมัครวุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ (รับวุฒิปริญญาตรี) สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งนักทรรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) รายละเอียด ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตร)
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประสานศาสตร์
- ผู้สมัครสอบเป็นผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตร่ หรือที่สูงกว่า 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
- ผู้สมัครสอบเป็นผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตร่ หรือที่สูงกว่า 

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME Bank Tower) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 และที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ"

รายละเอียดประกาศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เพิ่มเติมที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
17 ส.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ (รับสมัครวุฒิปริญญาตรี)
  1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ (นักวิชาการพัสดุฯ นักทรรัพยากรบุคคลฯ)

    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ กำหนดสอบ 2 กันยายน 2559

ป้ายกำกับ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับสมัครสอบเปิดสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด