งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบ ถึง 30 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ม.ค. 2558
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
ประกาศรับสมัครงาน : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1 
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 
- มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
- สามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ 
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
- มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Visio ได้ 

หน่วยที่ 2 
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
- มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน่วยที่ 1 
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1) งานดูแลและจัดทำงานงบประมาณของ กพบ. เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ตรวจติดตามภายในของสำนักงานทั้งตรวจพื้นที่และตรวจภูมิภาค เบิกจ่ายค่าจัดเลี้ยงการประชุมต่างๆ 
2) งานจัดทำวาระและรายงานการประชุม การประเมินผล 
ของระบบคุณภาพ (Steering Committee) 
3) งานควบคุมดูแลระบบ ISO Management ใน Moduleของการประเมินผลระบบคุณภาพ 
4) งานตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในสำนักงาน 
5) งานรายงานผลการดำเนินงานของ กพบ.รายเดือน (NC) 
6) งานจัดเก็บข้อร้องเรียน 
7) งานจัดทำสรุปสถิติผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานการประเมินผลของระบบคุณภาพ และการรายงานผล การดำเนินงานรายเดือนของ กพบ. 
8) งานแก้ไขคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
9) งานสารบรรณ รับ – ส่ง เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก 
10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยที่ 2 
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1) งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน 
2) งานการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน 
3) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.boi.go.th
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

BOIเปิดรับสมัครงานเปิดสอบพนักงานราชการรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด