งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดวันนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ ในวันที่ 28 ก.พ. 2558 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

ในวันจัดงานนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ให้บริการ ดังนี้
- รับสมัครงาน/ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- แนะแนวอาชีพ/ทดสอบความถนัดทางอาชีพ
- ให้คำปรึกษาด้านหางานทำ
- ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของแรงานต่างด้าว
- สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ

ผู้สนใจสมัครงานให้นำหลักฐานการสมัครงานมาด้วย ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้สมัครงานทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครวันนัดพบแรงงาน


ตำแน่งงานล่าสุด