งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ สมัครสอบด้วยตนเอง 21 - 25 มี.ค. 2559


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ตำแหน่งงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร นิเทศศาสตร และสื่อสารมวลชน

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

8. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 7 ชั้น 2 และทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm

คลิกที่นี่  ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
20 เม.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบสมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข


ตำแน่งงานล่าสุด