งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลคำตากล้า เปิดสอบ ครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558

ประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า
เรื่อง เทศบาลตำบลคำตากล้า เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย เพื่อแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้


ด้วยเทศบาลตำบลคำตากล้า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบบ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลคำตากล้า เปิดสอบ ครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

ตำแหน่งที่ เทศบาลตำบลคำตากล้า เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 9 อัตรา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
6. กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
7. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับ

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูเทศบาลตำบลคำตากล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบแข่งขัน (รายละเอียดตามเอกสาร ก แนบท้ายประกาศนี้)
2. ผู้สมัครสอบ ครูเทศบาลตำบลคำตากล้า ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา

วิธีการรับสมัครสอบ ครูเทศบาลตำบลคำตากล้า

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบครูเทศบาลตำบลคำตากล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เทศบาลตำบลคำตากล้า กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า หรือทางเว็บไซต์ www.tessabankhamtakla.com หรือ www.tbkschool.com

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ ครูเทศบาลตำบลคำตากล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ รายละเอียดตำแหน่งงาน รายละเอียดคุณสมบัติผุ้สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสมัครสอบ เทศบาลตำบลคำตากล้า ดังนี้  
- ดาวน์โหลดประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติม รับสัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
5 ต.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ เทศบาลตำบลคำตากล้า เปิดสอบ ครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558
  1. เทศบาลตำบลคำตากล้า ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบครูเทศบาลตำบลคำตากล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    ประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2558

ป้ายกำกับ

พนักงานครูเทศบาลสอบ ครูเทศบาลเทศบาลตำบลคำตากล้าครูผู้ช่วยเปิดสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด