งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่) ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 15 อัตรา ประจำปีงบ 2559

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่พลขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการบรรจุต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

ตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

- ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่)

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครวันที่ 18 พ.ย. 2558) โดยเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ 19 พ.ย. 2523 ถึง 19 พ.ศ. 2540
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา/ได้รับวุฒประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท (ท.1 - ท.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- ไม่เป็นผู้ที่มีภาระทางทหาร เช่น อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือก/เป็นทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ) ที่รอปลดประจำการ  เป็นต้น

การรับสมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่) สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com ระหว่างวันที่ 18 ก.ย. 2558 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2558 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ผู้สมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่) ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท
แบบฟอร์มการชำระเงิน จะได้รับในวันถัดไปจากการส่งใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายก่อน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดำเนินการโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันเวลาทำการของสาขานั้น ๆ 

กำหนดการสำคัญที่ผู้สมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่) ควรทราบ
- กำหนดการเกี่ยวกับการสอบในขั้นตอนต่าง ๆ รายละเอียดตาม ผนวก จ. ท้ายประกาศนี้ (ดาวน์โหลดได้ที่ท้ายหน้านี้)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน และผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ สถานที่สอบ ข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com และ www.rpca.ac.th
- สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (รอบแรก) พร้อมแจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบรองสอบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com และ www.rpca.ac.th
- ประกาศผลสอบแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com และ www.rpca.ac.th

 

วันที่

รายการปฏิบัติ

สถานที่

18 ก.ย.2558 – 18 พ.ย.2558

รับสมัครพลขับ รร.นรต.

www.rpca-admission.com

18 ก.ย.2558 – 20 พ.ย.2558

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
หากมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ

รร.นรต. ฝ่ายนิติการ 
เวลาราชการ

4 ธ.ค.2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

www.rpca-admission.com

13 ธ.ค.2558

สอบข้อเขียน

รร.นรต.

15 ธ.ค.2558

ประกาศผลข้อเขียน

www.rpca-admission.com

17 ธ.ค.2558

รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

รร.นรต.

17 ธ.ค.2558

พิมพ์ลายนิ้วมือ

รร.นรต.

18 ธ.ค.2558

ตรวจร่างกาย

โรงพยาบาลตำรวจ

22 ธ.ค.2558

สอบปฏิบัติ (ขับรถบัส)

รร.นรต.

22 ธ.ค.2558

ยื่นหลักฐานการสมัคร

รร.นรต.

23 ธ.ค.2558

วัดขนาดร่างกาย 
และสอบสัมภาษณ์

รร.นรต.

6 ม.ค.2559

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

www.rpca-admission.com

8 ม.ค.2559

รายงานตัวสอบผ่าน

รร.นรต.สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ ตำรวจชั้นประทวน (ผู้บังคับหมู่) ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
- ประกาศรับสมัครสอบ
- เอกสารแนบท้ายประกาศ
- ระเบียบทั่วไปและวิธีการสมัคร
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
4 ธ.ค. 2558

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
15 ธ.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน สอบผู้บังคับหมู่สอบตำรวจชั้นประทวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ


ตำแน่งงานล่าสุด